"سرفصل های کارگاه ها"

 

کارگاه اول :

  مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب : تاریخ 23 دی ماه 8 ساعت 

اهداف دوره مدیریت پسماند های ساخت و تخریب شهری:

     آشنایی با جنبه های حقوقی و قانونی مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب

     روشهای برآورد و محاسبات در مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب

     روشهای مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب

     مشارکت بخش خصوصی و مدیریت آن جهت پسماندهای ساخت و تخریب

 

سرفصل های پیشنهادی دوره آموزشی:

      آشنایی با جنبه های حقوقی و قانونی مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب 

      شناسایی منابع تولید پسماندهای ساخت و تخریب 

      بررسی روشهای ذخیره سازی، جمع آوری، انتقال پسماندهای ساخت و تخریب 

      اصول مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب توسط بخش خصوصی    

      اصول اطلاع رسانی و آموزش شهروندی در مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب 

      روشهای بازیافت پسماندهای ساخت و تخریب 

      مکان یابی و دفع پسماندهای ساخت و تخریب 

      دوره آموزشی یک روزه مدیریت پسماند با رویکرد مدیریت پسماندهای ساخت و تخریب    

 

"مدیریت مراکز دفن پسماند عادی " 

اهداف دوره مدیریت مراکز دفن پسماند عادی: 

     آشنایی با جنبه های حقوقی و قانونیدفن پسماند مدیریتدفنگاهو( مکانیابی و ارزیابی زیست محیطی) 

     آشنایی با انواع دفنگاه ها و روشهای دفن پسماند 

     روشهای برآورد و محاسبات میزان زمین مورد نیاز دفنگاه و تراشه های دفن 

     آشنایی یا نحوه مدیریت پیمانکار و الزامات دفترچه پیمان  

     مراقبت و پایش پس از دفن پسماند ( مدیریت شیرابه، گاز و سایر آلاینده ها ) 

 

سرفصل های پیشنهادی دوره آموزشی: 

     آشنایی با مکان یابی و ارزیابی اثرات زیست محیطی مراکز دفن 

     مفاهیم دفن بهداشتی مرکز دفن 

     اجزاء تشکیل دهنده مرکز دفن 

     برآورد و محاسبات مرکز دفن 

     پدیده های درون مرکز دفن و طبقه بندی مراکز دفن 

     ساختار و مدیریت و بهره برداری محل های دفن 

     آشنایی با دفترچه پیمان و مدیریت نظارت بر پیمان دفن پسماند 

     مدیرت شیرابه و گاز مرکز دفن 

     روشهای مراقبت و پیش مراکز دفن 

 

کارگاه دوم : 

  فرصتهای سرمایه گذاری: تاریخ 23 دی ماه 8 ساعت 

"فرصتهای جذب سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی داخلی و خارجی برای مدیریت شهری کشور" 


 قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری در حوزه مدیریت شهری.  

 نحوه انجام مطالعات مربوط به فرصتهای سرمایه گذاری شهری  

 شیوه تدوین بسته های حمایتی و تشویقی مدیریت شهری برای سرمایه گذاران. 

 افزایش درآمدهای پایدار شهرها از طریق سرمایه گذاری و مشارکت بخش خصوصی. 

 

کارگاه سوم :

هوشمند سازی در شهرداری ها :تاریخ 22دی ما 8 ساعت

  هزینه های مترتبط به عدم هوشمندی در اداره شهر 

  مسیرهای هوشمند سازی در شهرهای پیشرفته دنیا 

  مدل های هوشمند سازی با مقتضیات ملی و راهکارهای آن 

  استفاده از ظرفیت شرکتهای استارت آپی در شهر هوشمند 

 

کارگاه چهارم:

  فضای سبز : تاریخ 22 دی ماه 8 ساعت

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

سخنرانی های هشتمین همایش شهر ایده آل 

برای دریافت فایل ها کلیک کنید

 برای دریافت فایل نشست ها کلیک کنید