جهت درج  اطلاعات شرکت ها در کتاب نمایشگاه ، باید فایل ذیل را دانلود و پس از پر کردن به همراه فایل رنگی آگهی شرکت  به آدرس ایمیل sarahdodangeh@gmail.com ارسال نمائید

دریافت فرم کتاب نهمین نمایشگاه شهر ایده آل

دریافت فایل کتاب 1396

مقررات عمومی نمایشگاه ها

فرم غرفه های خودساز.

دستورالعمل اجرائی غرفه سازی در نمایشگاهها