قوانین کلی:

 مشارکت کننده یک نفر را به عنوان نماینده تام الاختیار خود جهت پاسخگویی و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام خدمات موضوع قرارداد به ستاد نمایشگاه معرفی می نماید.

 نمایش یا عرضه کالاهایی که مخالف و معارض با شئونات جمهوری اسلامی باشد ممنوع می باشد.

 مسئولیت حفظ و نگهداری کالا از ورود تا خروج آن از محوطه نمایشگاه در طول ساعت کار و باز بودن سالن و بازدید از نمایشگاه بر عهده شرکت کنندگان است، اما خارج از ساعات مذکور، حفظ و نگهداری کالا بر عهده برگزار کننده می باشد.

 مشارکت کنندگان و یا پیمانکاران ایشان ملزم به جبران نوع خسارت احتمالی وارده به تجهیزات غرفه ، موکت و سالن یا محوطه نمایشگاه بر طبق ارزیابی کارشناسان می باشند. مشارکت کننده مجاز به واگذاری غرفه به غیر و اشتراک در غرفه های خود بدون هماهنگی با ستاد نمایشگاه، نمی باشد.

 ارتفاع مجاز جهت غرفه آرایی 2/70 متر می باشد.

 حضور شرکت کنندگان و یا نمایندگان مطلع آنان در طول ساعات بازدید از نمایشگاه جهت پاسخگویی به سوالات و مراقبت از اموال الزامی است. مسئولیت رعایت حجاب اسالمی مسئولین غرفه با مشارکت کنندگان می باشد.

 برگزار کننده نظافت کلی مکان نمایشگاه را بر عهده خواهد داشت. شرکت کنندگان مسئول نظافت غرفه های خود می باشند که همه روزه بایستی قبل از شروع ساعت بازدید انجام گیرد.