مخاطبین همایش

-         کلیه نهادها و ارگان های سیاستگذار در امر توسعه پایدار و مدیریت شهری

-         وزارتخانه ها، سازمان ها، کمیته ها و ستادهای فعال در حوزه مدیریت شهری و توسعه پایدار

-         شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهر در سراسر کشور

-         انجمن های صنفی و تشکل های مردم نهاد در حوزه توسعه پایدار و مدیریت شهری

-         کلیه شرکت های مشاور و مجری در پروژه های شهری

-          دانشگاه ها، مراکز مطالعاتی و کلیه مؤسسات پژوهشی و آموزشی