نهمین نمایشگاه شهر ایده ال - کارگاههای آموزشی - بازدید از سایت پسماند جزیره کیش - و ....