اگر شما در نمایشگاهی شرکت کنید و برای بعد از نمایشگاه برنامه ای نداشته باشید، حداقل بهره برداری را از نمایشگاه خواهید داشت. برای بعد از نمایشگاه برنامه ریزی داشته باشید. برخی از فعالیتهایی که برای بعد از نمایشگاه در نظر گرفته می شوند عبارتند از:

1-    جمع آوری نمایشگاه بعد از اختتامیه

2-    ارزیابی عملکرد نمایشگاه

3-    ارزیابی عملکرد غرفه ما در نمایشگاه

4-    ارزیابی عملکرد افراد تیم در نمایشگاه

5-    بررسی مستندات تهیه شده از نمایشگاه

6-    تشکیل پایگاه داده مخاطبینی که در نمایشگاه با آنها ارتباط گرفتیم

7-    تماس با مخاطبین و پیگیری تا تبدیل شدن به مشتری

8-    ارسال نامه تشکر برای بازدید کنندگان غرفه

9-    تماس با مشتریان و پیگیری تا فروش

10-اطلاع رسانی و انتشار خبر بابت مشارکت در نمایشگاه

ارزیابی عملکرد رقبا در نمایشگاه